آبی زبان انگلیسی هشتم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:پایه هشتم

23,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

اين كتـاب مطـابق بـا كتـاب درسـي از هفـت درس تشـكيل شـده اسـت، هـر درس شـامل يـك درخـت دانـش، درسنامـه و سـوالات چهارگزينه اي است. در ضمن تمامي سوالات داراي پاسخ تشريحي مي باشند. درخت دانش در ابتداي هر درس، مسـير آمـوزش، زيـر موضـوع هـا و تعـداد سـوال از هـر زيرموضـوع مشـخص شـده اسـت. سـوالات در هـر درس به طور عمده از موضوعات ديكتـه، واژگـان، مكالمـه و نكـات دسـتوري طـرح شـده انـد.ايـن كتـاب شـامل 538سـوال اسـت كـه 202 سوال آن برگزيده از آزمونهاي كانون است. طراحي سوالات، درسنامه و پاسخ تشريحي تمامي سوالات ايـن كتـاب چهارگزينـه اي اسـت كـه از خـط بـه خـط كتـاب درسـي طراحـي شـده انـد و بـراي اطمينـان از پوشـش مطالب،آدرس تمامي سوالات كنار آنها ذكر شده است. سوالات اين كتـاب از هشـت تيـپ عمـده تشـكيل شـده اسـت كـه بـا توجـه بـه رويكـرد كتـاب درسـي، بـيشتـرين سـوالات از تيـپ واژگان مي باشد. درسنامه ها و پاسخنامه ي تشريحي، بعد از طراحـي سـوالات نگـارش شـده انـد، بـه طـوري كـه تمـام نكـات مهـم هـر درس را بـه طـور كامل پوشش داده اند.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 1
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زبان انگلیسی
شابک 978-600-00-1082-9
تیراژ اخربن نوبت چاپ 4000