کتاب کار پیام های آسمان نهم

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:پایه نهم

15,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب پيام هاي آسماني نهم، آخرين كتاب از مجموعه ي كتاب هاي پيام هاي آسماني است كـه دانـش آمـوزان درمقطع متوسطه ي اول آن را مطالعه مي كنند. مطالب اين كتاب در ادامـه ي كتـاب هـاي پايـه هـاي هفـتم و هشـتم،داراي مطالب عميق تري است و با توجه به رشد عقلاني دانش آموزان علاوه بر مطالب جديد، برخي مطالب قبلـي تكامل يافته تر ارائه شده است. بر همين مبنا ما نيز كتاب كار پيام هاي آسماني نهم را با ويژگي هاي زير آماده كرده ايم: 1- بخش درسنامه: اين بخش در واقع «در يك نگاه» درس است؛ طوري كه دانش آموز مطالب مهم درس راكه در قالبي جديد و خلاصه ارائه شده است، به ياد مي آورد و مرور مي كند. بيان مطالب به صورت جدول راهكاري است كه در برخي درس ها براي طبقه بندي خلاصه ي مطالب در نظر گرفته ايم. 2- بخش ارزيابي: در اين قسمت كه بخش عمده ي كتاب را تشكيل مي دهـد، دانـش آمـوز را بـا جزئـيتـرين مطالب درس در قالب پرسش هاي متنوع آشنا ساخته ايم به طوري كـه تمـام مطالـب درس تحـت پوشـش قـرار گرفته و به روش های مختلف پرسیده شده است تا دانش آموز پس از مطالعه کامل درس هم بتواند مطالب را در ذهن خود تثبیت کند و هم مطالعه خود را به چالش کشیده و آموخته های خود را ارزیابی کند.

سال نشر 1396
نوبت چاپ 2
تیپ کتاب کتاب کار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس پیام های آسمان
شابک 978-600-00-0551-1
تیراژ اخربن نوبت چاپ 4000