آبی شیمی (1)

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

55,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

ارائه ي: - درخت دانش و فهرست دقيق مباحث - جمع بندي كليدواژه هاي هر فصل در درخت دانش و مشخص شدن اين كلمات در فصل - گزيده ي كاملي از مفاهيم و نكات آموزشي در هر مبحث - تيپ بندي دقيق سؤال ها در چارچوب كتاب هاي جديد و تابع روند آموزشي ساده به دشوار - مجموعه اي كامل از سؤال هاي آزمون هاي كانون فرهنگي آموزش و تأليفي براي پوشش كامل كتاب درسي جديد شيمي دهم - 459سؤال تأليفي از متن، تمرين ها و نمودارها و شكل هاي كتاب درسي جهت پوشش كامل مطالب - ضريب توازن، به ازاي هر موضوع كتاب 40سؤال در كتاب آورده شده است. - پاسخهاي تشريحي كامل همراه با تشريح گزينه هاي نادرست و بررسي ساير موارد در سؤال هاي چند عبارتي

سال نشر 1397
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس شیمی