تابستان دهم ریاضی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم ریاضی

26,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب تابستان پايه ي دهم از 5آزمون تشكيل شده است: -1هر يك از 5آزمون كتاب با پيش روي مستقل به مباحث نيمسال اول پايه دهم مباحث سال نهم ميپردازد. 2- در هر آزمون اين كتاب سعي شده است فضايي متناسب با آزمون هاي تابستان شبيه سازي شود، از اين رو هركدام از آزمونها از 2بخش نگاه به آينده و نگاه به گذشته تشكيل شده است. دروس نگاه به آينده شامل رياضي ،1فيزيك 1و شيمي 1مي باشند و در قسمت درس هاي نگاه به گذشته فارسي نهم، عربي نهم، زبان انگليسي نهم، رياضي نهم و علوم نهم مورد پرسش قرار ميگيرند 3-براي درس هاي اختصاصي اين كتاب، قسمتهايي به عنوان درسنامه در نظر گرفته شده است كه شما با مطالعه آن مي توانيد به سوالات كتاب پاسخ دهيد. 4-همه ي پرسش هاي آزمون ها داراي شناسنامه ي كامل مبتني بر كتاب درسي هستند. 5-تمامي پرسش هاي آزمون ها در قسمت پاياني كتاب به طور كاملا تشريحي پاسخ داده شده اند، سعي شده است در آن قسمت افزون بر پاسخ سوال، نكات آموزشي مهم مربوط به هرسوال تشريح و مرور شود.

تیپ کتاب تابستان
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)