پرتکرار زیست شناسی (1) دهم تجربی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم تجربی

28,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب سؤال هاي پرتكرار زيست شناسي دهم با توجه به تغييرات كتاب درسي )در سال تحصيلي ( 96-95و با استفاده از سؤال هاي 500مدرسه ي سراسر كشور )عادي، نمونه دولتي و تيزهوشان( تأليف شده است. ويژگي هاي كتاب: - 1فهرست: فهرستي با كاربرد مشاور محور: طراحي فهرست به گونه اي است كه علاوه بر اينكه امكـان دسترسـي بـه عناوين كتاب را براي شما فراهم مي سازد، تعداد زيرموضوعات و تعداد سؤال ها با دقت نظر مشـخص شـده است.ضمن اينكه در كنار هر زيرموضوع، يك آيكـون ارزيـابي پيشـرفت در سـه رنـگ )آبـي، سـبز و زرد( مشاهده مي نماييد و پيشنهاد اكيد داريم پس از پاسخ به سؤال هاي هر زيرموضوع، سطح خـود را بـا رنـگ كردن يكي از اين كادرها مشخص نماييد تا به صورت مقايسه اي از ميزان تسلط خود بين فصل هاي مختلـف كتاب آگاه شويد و به هنگام مرورو جمع بندي بر اساس اين كادرها، اولويت بندي صحيح تري داشته باشيد. - 2درخت دانش: درخت دانش ابتداي هر فصل، به همراه كليدواژه ها مخاطب را در دسته بندي مطالب ياري مـي كنـد. در هـر درخت دانش، زيرموضوع هاي آن فصل به همراه تعداد سـؤال هـاي شناسـنامه دار آن زيرموضـوع از جملـه اطلاعاتي است كه مي تواند به دانش آموزان در دسته بندي و ارزيابي مبحث كمك كند. در اين كتاب زيرموضوع ها، همان گفتارهاي كتاب درسي هستند. - 3درسنامه: در هر فصل در ابتداي هر زيرموضوع، درسنامه اي جامع، مطابق با نياز دانش آمـوزان ارائـه شـده اسـت. درسنامه هاي اين كتاب به گونه اي نوشته شده است كه با مطالعه ي آن دانش آموزان مي توانند به سؤال هاي هر زيرموضوع پاسخ دهند.

سال نشر 1396
تیپ کتاب پرتکرار
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس زیست شناسی