تابستان دهم انسانی

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • تولیدکننده:کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
  • دسته بندی ها:دهم انسانی

35,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتاب تابستان پايه ي دهم از 5آزمون تشكيل شده است: -1هر يك از 5آزمون كتاب با پيش روي مستقل به مباحث نيمسال اول پايه دهم مباحث سال نهم ميپردازد. 2- در هر آزمون اين كتاب سعي شده است فضايي متناسب با آزمون هاي تابستان شبيه سازي شود، از اين رو هركدام از آزمونها از 2بخش نگاه به آينده و نگاه به گذشته تشكيل شده است. 3-براي درس هاي اختصاصي اين كتاب، قسمتهايي به عنوان درسنامه در نظر گرفته شده است كه شما با مطالعه آن مي توانيد به سوالات كتاب پاسخ دهيد. 4-همه ي پرسش هاي آزمون ها داراي شناسنامه ي كامل مبتني بر كتاب درسي هستند. 5-تمامي پرسش هاي آزمون ها در قسمت پاياني كتاب به طور كاملا تشريحي پاسخ داده شده اند، سعي شده است در آن قسمت افزون بر پاسخ سوال، نكات آموزشي مهم مربوط به هرسوال تشريح و مرور شود.

تیپ کتاب تابستان
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)