مجموعه سوالات کنکور هنر

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:هنر

74,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

بيشتر خوانندگان، اين كتاب را در ماه هاي ارديبهشت و خرداد مطالعه مي كنند. ايـن دوران را دوران جمـع بنـدي ناميده ايم. دوران جمع بندي از اواسط ارديبهشت ماه شروع مي شود و تا روز كنكور ادامه خواهد داشت. در اين دوران قرار است مجموعه درس هايي را كه تا به حال خوانده ايد جمع بندي كنيد و بر آموخته هايتان مسلط شويد. نگراني هايي كه هم اكنون شما و ساير داوطلبان داريد، اينهاست: برخي درس ها را نخوانده ايد. برخي درس ها را فراموش كرده ايد يا فكر مي كنيد كه فراموش كرده ايد. سؤال مي كنيد كه آيا مي توانيد همه ي درس ها را دوره كنيد؟ و آيا تا روز كنكور وقت كم نخواهيد آورد؟ اكنون بيش از هر زمان ديگر، نياز به برنامه ي صحيح و منسجم داريد تا بر آموخته هاي قبليتان مسلط شويد. بايد با روش خاصي كار كنيد. نيازهاي امروزتان متفاوت است. امروز به تسلطي همه جانبه نياز داريد، زيرا در كنكور قرار است همه ي كتاب هـا را بـا هـم امتحـان بدهيـد. بنـابراين مطالعه در دوران جمع بندي با برنامه ي مطالعاتي شما در طول دوازده سال گذشته تفاوت خواهد داشت.

سال نشر 1396
نوبت چاپ 10
تیپ کتاب زرد
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)