آبی - خواص مواد

{{InStock ? 'موجود' : 'ناموجود' }}
  • دسته بندی ها:هنر

45,000 تومان
{{hhours}} : {{mminutes }}: {{ sseconds}}
پیشنهاد ویژه

كتابي كه اكنون پيش رو داريد، به قصد آشنايي و تسلط شما بر انواع سـوالات چهارگزينـه اي مربـوط بـه درس »خواص مواد« كه منـابع درسـي مشخـصي ندارنـد، طراحـي شـده اسـت. كتـاب داراي سـوالات چهارگزينه اي گوناگون با سرفـصل هـاي مـشخص مـي باشـد كـه اغلـب مـي توانيـد معـادل آنهـا را در»كتابهاي آموزشي كانون« بيابيد. كتاب حاضر، ضمن طبقه بندي صحيح و كامل سؤالات خواص مواد آزمون سراسري و آزاد، شـامل تعـداد قابل توجهي سؤال تاليفي چهارگزينه اي از مدرسان با سابقه نيز مي باشد كـه مكمـل فـصل هـا و سـؤالاتآزمون سراسري و آزاد است. اين مجموعه به شما كمك ميكند كه با تمرين سؤالات آزمون سراسري، آزاد و سؤالات تكميلي مـؤلفين،بخش قابل توجهي از مباحث مفهومي و پراكنده ي اين درس را، ساده تر بياموزيد.

سال نشر 1397
نوبت چاپ 4
تیپ کتاب آبی
تولیدکننده کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)
نام درس خواص مواد